Algemene Voorwaarden

 

                              

ALGEMENE VERKOOP & LEVERINGSVOORWAARDEN

v-2024Nieuw Water. Shop (NW) isofficieel geregistreerd en ingeschreven onder de naam Nieuw Water . Shop, waarvoor deze Algemene Verkoop en Levering Voorwaarden (AV) gelden.
Deze AV is digitaal af te laden als PDF en wordt op verzoek toegezonden per email.


Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van
Nieuw Water.Shop(hierna genoemd NW) is bij uitsluiting van eventuele andere geldende voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: AV) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding, dan wel het plaatsen van een bestelling houdt in dat u (hierna: u / de Koper) de toepasselijkheid van deze AV aanvaardt.
1.3 Van het in deze AV bepaalde punten kan slechts schriftelijk worden afgeweken,
in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze AV en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van NW worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door NW ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen, producten en diensten van NW zijn vrijblijvend en NW behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door NW. Zij is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt NW dit mede binnen maximaal tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.


Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief 21% BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Adviesverkoopprijzen welke eventueel extra worden vermeld worden inclusief 21% BTW vermeld. NW berekent geen extra verzend- en handelingskosten voor bestellingen vanaf 75 euro.
3.2 Betaling dient te geschieden, zonder korting of compensatie, door middel van vooruitbetaling of bij aflevering van de goederen en/of diensten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien dit niet is gebeurd door enige dwingende reden geldt een betalingstermijn van 7 dagen na afleverdatum. De geldige betalingstermijn voor geregistreerde wederverkopers (B2B) bedraagt 5 werkdagen na factuurdatum.
Zie ook artikel 5 t.a.v. eigendomsvoorbehoud.
3.3 Betaling kan geschieden volgens een van de mogelijkheden;
iDeal (NL), directe Bank Overschrijving/BAC’s (EU), BanContact (BE), MisterCash (BE), Giropay (DE), SofortBanking (DE), eBill (DE) en onder Rembours (NL), welke betaalmethoden eveneens - eventueel geactualiseerd - worden getoond tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld die indien van toepassing altijd duidelijk worden vermeld, dan wel binnen maximaal 3 werkdagen via email wordt gecommuniceerd. Bij betaling per bank of giro geldt de datum van creditering op een NW bankrekening.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de uiterste datum dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die datum een vertragingsrente van 1,5% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door NW bent u een bedrag van vijfenveertig euro (EUR 45,-) aan administratiekosten verschuldigd en indien NW haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zullen zijn, onverminderd de bevoegdheid van NW om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is NW gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden en in dat geval het aangeschafte NW product terug te vorderen en hiervoor te maken kosten te declareren
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door NW.


Artikel 4. Levering

4.1 De door NW opgegeven levertijden zijn normaliter haalbaar. Door een onverwachte run op bepaalde artikelen kan een levering uitlopen. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval, gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is en dit schriftelijk wordt gecommuniceerd, voordat de verzending heeft plaatsgevonden
In het geval dat er vertraging van de levering van een bestelling aan de Koper ontstaat door afwijkende of niet gehaalde levertijden door externe distributeurs (PostNL, koeriers- en transportbedrijven, etc.) dan kan NW niet verantwoordelijk worden gehouden of aansprakelijk worden gesteld voor de vertraging van de levering van desbetreffende bestelling of eventuele gevolgen van deze vertraging.
4.2 De levering van de producten vangt aan op de plaats en het tijdstip waarop de producten aan de transporteur zijn aangeboden voor verzending.
4.3 Voor de verzorging van een Water Consult wordt in overleg een afspraak gemaakt.
Indien de waterveredelaar voor een dichte deur staat of door eender welke reden onverrichter zake terug gaat, is de aanvrager gehouden de vergoeding te voldoen. De vergoeding wordt van te voren gecommuniceerd en bevestigd. Deze bedraagt tot nader order minimaal 55,- euro en maximaal 85,- euro, afhankelijk van de locatie, reistijd en reiskosten. Deze vergoeding maakt het Water Consult vrijblijvend en zonder aankoopverplichting.
4.5 Aan de uitkomsten van het Waterconsult kunnen geen rechten of claims worden ontleend.
Zie ook de Disclaimer in artikel 13.


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendomsrechten van geleverde producten gaan pas over, nadat u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan NW verschuldigd bent, heeft voldaan. De producten worden door NW verzekerd verzonden. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering over op de afnemer/klant.


Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele, grafische en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door NW geleverde producten, diensten en ontwerpen geheel en onvoorwaardelijk te respecteren en niet als eigen en zonder toestemming te kopiëren of verspreiden. Indien nodig zal NW - juridisch - aanspraak maken op copyright rechten.
6.2 NW kan niet garanderen dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.


Artikel 7. Garantie, Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is dient u NW daarvan zo spoedig mogelijk [in ieder geval binnen drie (3) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was], via email (winkel@nieuwwater.nl) in kennis te stellen; voorzien van toelichting en (indien relevant) fotomateriaal.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft NW de keuze de desbetreffende producten na retourneren daarvan, te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan NW te retourneren. Hiervoor neemt u contact op met de klantenservice van NW, om de procedure te kunnen begeleiden. U dient de goederen bij verzending te verzekeren tegen schade door transport. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de originele verpakking van het product onbeschadigd is - indien redelijkerwijze mogelijk -, waarbij geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
7.4 Voor de creditering en administratieve afwikkeling van retourzendingen door annulering van een reeds betaalde opdracht, wordt door NW eenmalig €11,50 aan administratiekosten in mindering gebracht op het door u betaalde factuurbedrag, tenzij anders overeengekomen.
7.5 Terugbetaling van door de Koper geweigerde goederen;
Na ontvangst en controle van de goederen door NW, wordt een betaalde som uiterlijk binnen 7 werkdagen via een bankoverschrijving overgemaakt aan de Koper, Geretourneerde goederen worden door NW geweigerd en teruggestuurd naar Koper:
- bij het ontbreken of beschadiging van de originele verpakking
- wanneer de goederen gebruikt of beschadigd werden door de Koper.
In geval van weigering van ontvangst aan de deur door de Koper, zal een vergoeding bepaald in artikel 7.6 met de terugbetaling worden verrekend.
7.6 Bij weigering van ontvangst door de klant van een vooraf betaalde zending, wordt een schadeloosstelling van ter grootte van de verzendkosten + €23,00 administratie- en handeling kosten berekend. Indien een niet vooraf betaalde zending aan de deur wordt geweigerd, zal er een schadeloosstelling van 3% van de verkoopsom (met een minimum van €75,00 ) + €23,00 administratiekosten plus de transportkosten in rekening worden gebracht.
U gaat akkoord met en machtigt NW, door middel van uw opdracht, om deze schadeloosstelling via een éénmalige incasso van het door u bij uw bestelling opgegeven bank rekeningnummer automatisch te incasseren.
7.7 Zie ook ons Retour- en Teruggave Beleid welke van toepassing is op álle producten in de online NW Winkel bij artikel 8.
7.8 U heeft recht op wettelijke garantiebepalingen.
7.9 NW hanteert bij de aanschaf van een product de wettelijke garantie en de gegeven productgarantie/-termijn die gehanteerd wordt door de desbetreffende fabrikant van dat product. Een fabrieksgarantie bewijs zal, indien verstrekt door de producent, aanwezig zijn in de verpakking het gekochte product. In dit bewijs staat vermeldt waarop en voor welke periode de garantie geldt.
7.10 In het geval dat gekochte en ontvangen NW producten van De Koper defect zijn of iets anders mankeren buiten het toedoen van De Koper, dan heeft de Koper recht op kosteloze reparatie, een vervangend product of teruggave van de koopsom. In het geval van een reparatie zal NW hier het toezicht op hebben of deze zelf uitvoeren om de kwaliteit te kunnen waarborgen. Neem hiervoor contact op met NW via onze contactgegevens, vindbaar op de NW website.
7.11 Is het probleem of schade aan het gekochte product ontstaan door De Koper, dan vervalt het garantierecht. Slijtage door gebruik valt tevens niet onder de garantiebepaling. De bewijslast bij een ondeugdelijk product binnen 6 maanden na de aankoopdatum, ligt bij NW. Indien het product na 6 maanden na aankoopdatum of langer na aanschaf kapot gaat dan ligt de bewijslast bij De Koper.


Artikel 8. Herroepingsrecht en Retourregels

8.1 De Koper kan zonder opgave van redenen een aankoop ontbinden/herroepen. Graag vernemen we de reden hiervoor zodat we dit kunnen verwerken in eventuele verbetering van onze aangeboden producten, diensten of service.
8.2 Het herroepingsrecht geldt voor de periode binnen 14 dagen na aankoopdatum.
8.3 De Koper dient binnen de herroepingstermijn een ondubbelzinnige verklaring uit te brengen dat de koop ongedaan wordt gemaakt. Dit moet De Koper kenbaar maken aan NW, door contact op te nemen via de contact pagina op de NW website: https://www.nieuwwaterwinkel.nl/contact
8.4 NW zal uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de herroepingsverklaring alle van De Koper ontvangen betalingen, met inbegrip van de leveringskosten (artikel 6:230r lid 1 BW) terugbetalen. De koper kan pas betaling vorderen van NW nadat deze heeft aangetoond dat de zaken door De Koper zijn teruggestuurd of nadat NW de zaken heeft ontvangen (6:230r lid 4 BW).
8.5 NW is verplicht hetzelfde betaalmiddel te gebruiken als door De Koper is gebruikt bij de aankoop (6:230r lid 2 BW). NW mag een compensatie aanbod doen ter vergoeding door middel van webwinkel tegoedbon.
Dit zal NW duidelijk kenbaar maken en De Koper moet hier onmiskenbaar mee instemmen dit ter compensatie te willen ontvangen.
8.6 De Koper moet de betreffende producten binnen 14 dagen terugsturen. De enige uitzondering hierop is als NW heeft aangeboden om de producten op te halen
(6:230s lid 2 BW).
8.7 De Koper draagt de rechtstreekse kosten voor retourzendingen.
NB: Adres Retourzendingen: nader overeen te komen na overleg.
8.8 De Koper is aansprakelijk voor de waardevermindering van het gekochte wanneer blijkt dat deze ontstaan is door gebruik of behandeling van het product dat buiten de noodzakelijkheid gaat om de aard, de kenmerken en de werking ervan vast te stellen.
8.9 Geen aansprakelijkheid of overige kosten gelden verder voor De Koper door het uitvoeren van het herroepingsrecht.


Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, vervormingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en NW, dan wel tussen NW en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en NW, is NW niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove nalatigheid van NW.


Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft NW in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat NW gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan NW kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 11. Installatie’s

11.1 De bij NW aangeschafte producten die geïnstalleerd worden, vallen onder de garantie voorwaarden van NW en de betrokken producent(en).
11.2 NW is te allen tijden niet aansprakelijk voor de door de installateur uitgevoerde werkzaamheden zoals de Koper in deze AV kan teruglezen:
De uitvoering, garantie, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van installatie werkzaamheden, liggen nadrukkelijk bij de uitvoerende installateur/-monteur. In het geval van falen, schade of andere problemen die ontstaan door elders gekochte producten, ingebrachte materialen of werkzaamheden door de Koper of door de Koper gebruikte andere installateurs, die in direct contact of verband staan met de aangeschafte NW product(en) en de uitbesteedde installatie, vallen nadrukkelijk niet onder de verantwoordelijkheid, garantie en/of aansprakelijkheid van NW of van de door NW voorgedragen uitvoerende installateur.
11.3 De garantie bepalingen en voorwaarden van de installateur kan de Koper opvragen bij de desbetreffende installateur die de installatie werkzaamheden zal uitvoeren. NW zal in dat geval voorzien in de correcte contactgegevens hiervoor.


Artikel 12. Diversen

12.1 Indien u aan NW schriftelijk opgave doet van een adres, is NW gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan NW schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Door gebruik van een geldig e-mailadres in contact met NW, bij zowel een bestelling, informatie aanvraag of het downloaden van een al dan niet gratis aangeboden digitaal product, geeft de Koper aan NW toestemming en goedkeuring deze te gebruiken voor ontvangen van relevante berichten van NW. Hierbij geldt de op de website gepubliceerde Privacy verklaring.
12.2 Wanneer door NW gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze AV zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze AV te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat NW deze AV (te) soepel toepast.
12.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze ALVV of enige andere overeenkomst met NW in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door NW vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
12.4 NW is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
12.5 NW klantenservice is op werkdagen telefonisch bereikbaar van: 09:00 – 17:00 uur
via telefoonnummer.: +31 (0)686818866 en continu per email:
info@nieuwwater.shop


Artikel 13. Disclaimer

De verklaringen op deze website zijn niet geëvalueerd of goedgekeurd door de FAVV, FDA, AMA, ATF, CIA, DEA, DHS, DOE, EPA,FCC, FEC, FBI, FTC, ICC, INS, IRS, NIH, NSA, OGA etc. Wat Nieuw Water via uitgaven of de website schrijft of verspreid, is niet gekeurd door enige (overheids-) instantie of medische organisatie.
Daarom zijn de producten niet bedoeld om ziekten te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen. Bij zwangerschap, borstvoeding of medicijngebruik, dient u een arts te raadplegen voordat u gebruik maakt van de aangeboden producten.
De informatie op onze website is alleen voor informatieve doeleinden gepubliceerd en niet om advies van uw arts of zorgverlener, noch verstrekte productinformatie te vervangen. Gebruik de informatie die door NW wordt verspreid niet voor diagnose of behandeling of voorschriften van/aan derden.
Om juridische redenen moet NW melden dat ‘met waterstof verrijkt water’ (nog) niet is gedefinieerd als medisch hulpmiddel en daarom wettelijk gezien niet kan worden aanbevolen voor menselijk gebruik. Ditzelfde geldt voor DDW / Deuterium-arm water en de MRET producten. Bij deze producten worden onze (professionele) informatiebronnen vermeld. Er zijn geen studies bekend waaruit mogelijk negatieve bijwerkingen zijn gebleken.


Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze AV van toepassing zijn, alsmede op deze AV, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van NW, in deze Haarlem - en indien gewenst - aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.


Nieuw Water.Shop staat ingeschreven bij de KvK te Leiden onder nr: 70556350

   
                              
Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren.
Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.
Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN